Regulamin Cmentarza

 1. Cmentarz parafialny jest miejscem świętym, świadectwem wiary w życie wieczne i wyrazem szacunku do zmarłych. Należy więc na nim zachować ciszę, powagę i porządek.
 2. Właścicielem cmentarza parafialnego jest parafia p.w. N.M.P. Królowej
  Korony Polskiej w Wierzbnie, ul. Kościelna 23 tel. 62/693 257 277.
 3. Administratorem cmentarza jest proboszcz parafii, zaś bezpośrednio w jego imieniu na cmentarzu o porządek dba i konieczne prace wykonuje grabarz.
 4. Sprawy pogrzebowe i związane z cmentarzem załatwiane są w dowolnym czasie w Biurze Parafialnym.
 5. Na cmentarzu wolno przebywać od rana do zmroku każdego dnia tygodnia.
 6. Usytuowanie grobu i jego wymiary muszą być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza i odpowiednimi przepisami: długość 2,0 m, szerokość 1,0 m,
  głębokość 1,7 m. ( Por. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków ).
 7. Obecnie na naszym cmentarzu nie obowiązuje opłata dzierżawy (pokładne) za miejsce na okres 20 lat. Może jednak być wprowadzona w przyszłości.
 8. Grób ziemny nie może być użyty do ponownego pochowania zmarłego przed upływem 20 lat.
 9. Rodzina zmarłego lub inni opiekunowie są zobowiązani do utrzymania porządku na grobie zmarłego, w pobliskim otoczeniu i na całym cmentarzu.
 10. Na grobach można ustawiać nagrobki po uprzednim zezwoleniu Księdza Proboszcza. Aby uzyskać zgodę, należy przedstawić projekt nagrobka oraz uiścić stosowną opłatę. Projekt przygotowuje wykonawca i winien on zawierać wymiary oraz kształt i napisy.
 11. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. „na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nie przekraczających granic powierzchni grobu”.
 12. Także wszelkie inne prace przy grobie ( naprawa grobowca, wymiana płyty lub tablicy grobowej) mogą być wykonywane jedynie za zgodą Księdza Proboszcza.
 13. Osoby wykonujące pracę przy grobach zobowiązane są do uprzątnięcia miejsca po jej wykonaniu.
 14. Prace przy nagrobkach należy tak wykonywać, by nie spowodowały szkód na sąsiednich grobach.
 15. W razie uszkodzenia infrastruktury cmentarza, odpowiedzialność za to ponosi wykonujący usługę.
 16. Zakazuje się:
  – samowolnej zmiany wystroju cmentarza (usuwanie i sadzenie drzew, usuwanie
  zabytkowych pomników, umieszczanie ławek, kładzenia kostki wokół nagrobka)
  – zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca
  – picia alkoholu, palenia papierosów, używania środków odurzających
  – zanieczyszczania
  – poruszania się pojazdami mechanicznymi i jednośladowymi
  – wprowadzania zwierząt
  – wszystkiego, co jest obce świętości miejsca.
 17. Odpady i śmieci (tylko cmentarne) powinny być składowane jedynie w wyznaczonym na ten cel miejscu.
 18. Stare nagrobki po remoncie oraz gruz powinny być wywożone na koszt własny.
 19. Parafia nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru.
 20. Zaleca się indywidualne ubezpieczenie kosztownych nagrobków.

 

Regulamin powyższy obowiązuje od dnia 01 listopada 2012 r.

Ks. Łukasz Luźny
Proboszcz